aktualnie jesteś: Ocena zgodności
Ośrodek Usług Technicznych „MEZAR” pomaga firmom dostosować maszyny do przepisów Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Wyróżnia się 2 grupy maszyn:
 • Maszyny wyprodukowane przed 1 maja 2004r. muszą spełniać wymagania minimalne¹ dla maszyn. Pomagamy w dostosowaniu maszyn do tych wymagań poprzez wykonanie oceny i wskazanie odpowiednich działań korygujących i zapobiegawczych, aby zapewnić zgodność z Rozporządzeniem. Przygotowujemy także wzór oceny zgodności (potwierdzający spełnienie wymagań minimalnych przez maszynę) do podpisania przez pracodawcę.
 • Maszyny wyprodukowane po 1 maja 2004r. muszą spełniać wymagania zasadnicze² dla maszyn, które po pozytywnym przeprowadzeniu procesu oceny zgodności powinny mieć wystawioną deklarację zgodności oraz być oznakowane znakiem CE. Pomagamy w przeprowadzeniu procesu oceny zgodności maszyn zarówno produkowanych na rynek jak i na potrzeby własne. W ramach tego procesu wykonujemy:
  • Analizę zgodności wyrobu z odpowiednimi dyrektywami i normami
  • Opracowanie dokumentacji technicznej
  • Przeprowadzenie badań funkcjonalnych wyrobu
  • Opracowanie wzoru deklaracji zgodności wyrobu
  • Pomoc przy uzyskaniu odpowiednich certyfikatów i zatwierdzeniu dokumentacji technicznej przez instytucję notyfikowaną, jeżeli zachodzi taka konieczność.
1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy
2 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn
Narzędzia Profesjonalne
66-400 Gorzów Wlkp.,
ul. Przemysłowa 14/15
tel./faks 95 722 30 43
tel. 95 720 76 92
e-mail: narzedzia@mezar.pl
Pracownia Rzeczoznawstwa
SIMP-ZORPOT

66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Chyża 1
tel./faks: 95 720 21 61
tel.:95 720 78 34
e-mail: mezar@mezar.pl
Zakład Remontowy
i Laboratorium Badań Materiałowych

66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Podmiejska-Boczna 14
tel.: 95 722 47 80 (pracownia)
tel.: 95 720 21 61 (biuro)
e-mail: mezar@mezar.pl
Zakładowy Ośrodek Szkoleniowy
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Chyża 1
tel./faks 95 720 21 61
e-mail: mezar@mezar.pl
Ośrodek Usług Technicznych MEZAR sp. z o.o.
Ośrodek Usług Technicznych MEZAR sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze,
VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 210461, NIP 599-011-26-79, REGON 008010452, kapitał zakładowy: 65 100 zł. (wpłacony),
Bank Przemysłowo - Handlowy PBK S.A. O/Gorzów Wlkp. 62 1060 0076 0000 3200 0088 4326
 
Sklep z narzędziami - elektronarzędzia, narzędzia, osprzęt, urządzenia pomiarowe, obrabiarki, narzędzia pomiarowe i znakujące, odzież robocza, meble warsztatowe, manometry, termometry
polecamy nasze serwisy: www.sklep.mezar.pl | www.mezar.pl